Algemene Voorwaarden P. Bakker Steenbergen B.V., gevestigd te Steenbergen,geregistreerd bij kamer van koophandel onder nummer 20141681

Definities
• Verkoper: P. Bakker Steenbergen B.V. gevestigd te Steenbergen.
• Koper: de koper van de Producten van Verkoper;
• Producten: alle goederen die door Verkoper aan Koper worden verkocht.

Artikel 1 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de detailhandel in verf, wand- bekleding en aanverwante artikelen, tenzij de Verkoper schriftelijk nadrukkelijk heeft verklaard, dat andere voorwaarden van toepassing zullen zijn.

Indien bedoelde overeenkomsten op iets anders betrekking hebben dan op verkoop van gemelde goederen, zijn deze voorwaarden daarop eveneens -voor zover nodig naar analogie- van toepassing.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1. Een overeenkomst komt pas tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging door Verkoper dan wel door de feitelijke uitvoering van bestelling of door schriftelijke of elektronische opdracht van Koper.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Een offerte is 30 dagen geldig, waarna er geen aanspraak meer door de Koper op kan worden gemaakt.
3. Indien Verkoper gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 3 Aanbod en tarief
1. Indien na het tot stand komen doch voor het uitvoeren van de overeenkomst enige kostprijsverhogende omstandigheid optreedt, heeft Verkoper het recht de overeengekomen prijs naar evenredigheid te verhogen. De Koper heeft dan het recht de overeenkomst binnen 10 dagen na mededeling te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
2. Alle opgaven door Verkoper van prijzen, specificaties en of andere aanduidingen van goederen op haar website worden met zorgvuldigheid gedaan. Verkoper kan echter niet instaan voor de juistheid van deze gegevens of voor het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Verkoper niet. Verkoper heeft dan ook het recht overeenkomsten aangegaan op basis van deze onjuistheden met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel te vernietigen.

Artikel 4 Levering
1. Koper ontvangt zijn bestelling zo spoedig mogelijk. De bij het aangaan van de overeenkomst aangegeven levertermijn is indicatief. Indien bezorging binnen deze termijn niet mogelijk is, o.a. wegens het niet voorradig zijn van het Product of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper binnen 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst hiervan bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
2. Indien de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd heeft Koper alleen de mogelijkheid tot gehele annulering van de overeenkomst indien de verschillende goederen een aantoonbare samenhang vertonen. Indien geen sprake is van een aantoonbare samenhang van de verschillende goederen dan kunnen door consument slechts die goederen worden geannuleerd die niet geleverd kunnen worden.
3. Door de Koper uit voorraad gekochte en betaalde artikelen kunnen, mits vergezeld van het desbetreffende betaalbewijs, worden geruild of retour gebracht bij Verkoper, mits die ruiling of retournering geschiedt binnen 14 dagen na aankoop, mits de desbetreffende artikelen ongebruikt en ongeopend zijn, en verkeren in de staat waarin ze zijn afgeleverd.
4. Behoudens op grond van aantoonbare fabrieksfouten of kwaliteitsafwijkingen kunnen in afwijking van het in lid 3 bepaalde, zogenaamde metrage-goederen en goederen die speciaal zijn gemengd/samengesteld niet worden geruild of retour gegeven.
5. Goederen die ten behoeve van Koper worden besteld bij een leverancier zijn voor risico van Verkoper als Verkoper de maat heeft opgenomen, c.q. voor Koper als Koper de maat heeft opgegeven en conform op het bestelformulier als maat/maten is vermeld.
6. De Verkoper is niet aansprakelijk voor geringe kleurafwijkingen ten opzichte van in de winkel getoonde monsters in bestelde goederen. Dit geldt tevens indien er een nabestelling heeft plaatsgevonden en deze goederen gering afwijken van de eerste bestelling.
7. Levering vindt, behoudens nadrukkelijk anders overeengekomen, plaats op de locatie van Verkoper. Tijdens het vervoer door derden van de goederen van verkoper naar de door Koper aangegeven plaats, geschiedt het transport voor risico van Koper.
8. Verkoper heeft het recht de levering in gedeelten te doen plaatsvinden.
9. Ingeval mede tot Verkopers verplichtingen behoort het aanbrengen van het verkochte, zal de levering - hoe dan ook - geacht worden voltooid te zijn zodra het verkochte is aangebracht.

Artikel 5 Uitgestelde levering
1. Als de goederen niet op de afgesproken datum afgeleverd kunnen worden, doordat Koper ze niet kan of wil aanvaarden, dient binnen redelijke termijn een 2e levering te worden gedaan. Indien deze ook wordt geweigerd, is Verkoper gerechtigd opslagkosten en eventueel verder aantoonbare kosten in rekening te brengen.
2. Na 3 maanden is Koper verplicht de goederen af te nemen en zelf voor de opslag zorg te dragen. Koper blijft verplicht alle speciaal bestelde en/of op maat gemaakte goederen te voldoen.

Artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Verkoper aangegeven. Verkoper is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. De genoemde betalingstermijn, zoals omschreven staat in lid 1 van dit artikel kan worden afgeweken, indien in de aanbieding of offerte anders wordt overeengekomen.
3. Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Koper een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. Verkoper heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5. Verkoper heeft het recht – alvorens te leveren of verder te leveren - te eisen dat de koopsom vooruit wordt betaald dan wel dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van Koper zijn verplichtingen.
6. Het aanbetaalde bedrag wordt alleen terugbetaald als levering onmogelijk blijkt omdat de fabrikant/grossier de bestelde goederen niet aan de Verkoper kan leveren.
7. Zekerheidsstelling bij zakelijke Kopers: bij een overeenkomst met een zakelijke Koper is de Verkoper gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid van de Koper te vorderen voor het nakomen van de betalingsverplichtingen.
8. De koopprijs moet, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, zonder verrekening, korting of compensatie onverwijld aan Verkoper worden voldaan.
9. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten welke Verkoper moet maken voor het behoud of de uitoefening van zijn rechten komen integraal ten laste van Koper.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat de Koper alle verplichtingen uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen (verlengd eigendomsvoorbehoud.) De verkocht goederen blijven, mits niet verwerkt, het eigendom van Verkoper totdat Koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Niettemin is de zakelijke Koper gerechtigd de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken en te vervreemden.
2. Door Verkoper geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden door- verkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.
4. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens Verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verkoper en door Verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Vooruitbetaling/ zekerheidstelling
Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien Koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op Verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door Koper.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
3. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Verkoper toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
5. Indien Verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper ten opzichte van Koper per gebeurtenis beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van het betreffende Product.
6. De aansprakelijkheid van Verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
7. Dit artikel blijft van kracht na beëindiging van de opdracht c.q. ontbinding van de overeenkomst ongeacht reden van beëindiging c.q. ontbinding van de overeenkomst.
8. Verkoper is niet aansprakelijk voor de juistheid van de door of namens hem gegeven adviezen, noch garandeert hij bepaalde resultaten bij het gebruik van geleverde goederen.

Artikel 10 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee Verkoper ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door Koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of producenten die, op welke grond dan ook - geheel of gedeeltelijk - hun verplichtingen jegens Verkoper niet nakomen.
2. In geval van overmacht heeft Verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 11 Vrijwaring
1. De Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Verkoper toerekenbaar is.
2. Indien Verkoper uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verkoper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 12 Exportbeperkingen
Bij verkoop, export, wederuitvoer, licentie, verzending, omleiding of overdracht anderszins van Producten of enige informatie of technologie met betrekking tot het Product, hetzij direct of indirect, dient Koper te voldoen aan haar verplichtingen op grond van toepasselijke wet- en regelgeving betreffende exportbeperkingen, inclusief, zonder hiertoe beperkt te zijn, toepasselijke VN, VS en EU wet- en regelgeving betreffende exportbeperkingen en de wet- en regelgeving van het land waar Koper gevestigd is. Koper erkent dat hij (i) alle noodzakelijke stappen zal nemen om aan de bovengenoemde wet- en regelgeving te voldoen, indien nodig met inbegrip van het verkrijgen van export- en andere vergunningen en (ii) geen acties zal ondernemen die ertoe zouden kunnen leiden dat P. Bakker Steenbergen B.V. bovengenoemde wetten overtreedt.

Artikel 13 Emballage
Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden emballage, die in gave staat is en die in rekening was gebracht, geeft recht op vergoeding van berekende waarde. Van afkeuring van emballage wordt Koper binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kennisgegeven, waarna deze emballage een week te zijner beschikking wordt gehouden, na afloop waarvan Verkoper vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te ontdoen. Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt door Verkoper niet teruggenomen.

Artikel 14 Intellectuele eigendom
Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Verkoper heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15 Klachten en reclamaties
1. Klachten of reclamaties van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van Koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van Verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.
2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer Koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl Koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.
3. Klachten betreffende manco's, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen.
4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat Koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.
5. De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door Koper - met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel - slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het meest geëigende onderdeel van TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige Producten geldt geen bindende bewijsregeling.
6. De ondeugdelijkheid van geleverde Producten kan door Koper met alle middelen worden aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij Verkoper ten aanzien van het Product geldende specificatie(s).
7. De schadevergoedingsplicht van Verkoper terzake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan 3 1⁄2 x het factuurbedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is Verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.
9. Op Koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de Verkoper zijn geleverd.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd mocht blijken te zijn met enige bepaling van dwingend recht, zal bedoelde bepaling als niet geschreven gelden zonder dat de geldigheid van de overige bepalingen daardoor wordt aangetast.
2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van ten deze bedoelde overeenkomsten, waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van de Verkoper, in dier voege, dat Verkoper het recht heeft het geschil te doen berechten door de bevoegde rechter van de woonplaats van de Koper.

Artikel 17 Vindplaats voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op https://bakker-steenbergen.nl.
2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvanWij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits de retourzending reeds in goede orde retour ontvangen is.