Algemene Webshop Voorwaarden

Algemene Webshop Voorwaarden P. Bakker Steenbergen B.V., gevestigd te Steenbergen,
geregistreerd bij kamer van koophandel onder nummer 20141681
Inhoud
Artikel 1. Identiteit van de ondernemer
Artikel 2. Definities
Artikel 3. Toepasselijkheid
Artikel 4. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
Diensten
Artikel 5. Diensten
Artikel 6. Aanvaarding en bedenktijd
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid Artikel 8. Levering
Overige bepalingen
Artikel 9. Betaling
Artikel 10. Beëindiging
Artikel 11. Aansprakelijkheid
Artikel 12. Klachten en garantie
Artikel 13. Intellectuele Eigendom
Artikel 14. Geschillen

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer
P. Bakker Steenbergen B.V.
van Andelstraat 3b
4651 TA Steenbergen NL
Telefoonnummer Nederland: +31-167-566850
Email: info@bakker-steenbergen.nl
KvK nummer: 20141681
BTW-nummer: NL 8112.79.005B01

Artikel 2 Definities
• Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze
kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch.
• Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding,
offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever.
• Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst
of andere rechtshandeling in de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op grond waarvan
Opdrachtnemer Diensten en/of Producten ten behoeve van Opdrachtgever levert.
• Opdrachtnemer: P. Bakker Steenbergen B.V.
• Opdrachtgever: natuurlijk of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst sluit of
heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht op grond waarvan
Diensten en/of Producten aan deze partij worden geleverd.
• Consument: een natuurlijke persoon die Opdrachtgever is en Diensten en/of Producten koopt
en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 3 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen,
offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling,
schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering van
spuitbussen en aanverwante artikelen door Opdrachtnemer aan of ten behoeve van
opdrachtgever.
2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten en/of Producten waarbij
Opdrachtnemer geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en deze, al dan niet
bewerkt, aan Opdrachtgever door levert, alsmede op Diensten en/of
Producten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere
rechtshandeling in opdracht van Opdrachtnemer door een derde aan Opdrachtgever wordt
geleverd.
3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn
overeengekomen.
4. Opdrachtnemer en Opdrachtgever wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele
algemene (inkoop of verkoop) voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
5. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd
van kracht blijven. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan met elkaar in overleg
treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij
zoveel mogelijk de strekking en doel van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt
genomen.
6. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan wel zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze
algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze
bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
8. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit
niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate
het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.
9. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden.
10. Bij ongelijkheid prevaleren Nederlandse teksten te allen tijde boven vertalingen.

Artikel 4 Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
1. Offertes van Opdrachtnemer zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er
geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is
uitgebracht.
2. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien er een termijn voor aanvaarding is
genoemd.
3. Alle prijzen in de webshop zijn inclusief btw.
4. Overeenkomsten komen tot stand doordat Opdrachtnemer de door Opdrachtgever schriftelijke
verstrekte aanvaarding van de offerte of aanbod bevestigd, dan wel op het moment dat
Opdrachtnemer tot de uitvoering van de overeenkomst overgaat. Ingeval dat de Opdrachtgever
handelt als consument dient de Opdrachtnemer deze een bevestigingsmail te sturen ter
bevestiging van de overeenkomst.
5. Het aanbod bevat volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod te maken. De
geplaatste afbeeldingen op de websites van Opdrachtgever zijn een waarheidsgetrouwe
weergave van de producten. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de
Opdrachtgever niet.
6. Indien de opdracht van Opdrachtgever (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende opdracht tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
7. Opdrachtnemer verplicht zich bij samengestelde aanbiedingen niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen
en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor Opdrachtgever te allen tijde, zonder opgaaf van
reden, te verbieden verdere Diensten en/of Producten te bestellen.
9. Aanvullingen en wijzingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
10. Opdrachtnemer is gerechtigd zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst over
te dragen aan derden met schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever. Opdrachtgever kan
zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst alleen overdragen met voorafgaande
schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, welke toestemming niet op onredelijke gronden
zal worden onthouden, waarbij Opdrachtnemer aanvullende voorwaarden kan stellen.
11. Indien Opdrachtgever niet-consument is, sluiten partijen de werking van titel 5 afdeling 2B van
boek 6 van het Burgerlijk Wetboek expliciet uit.
12. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst per e-mail te ontbinden indien
de overeengekomen Producten niet langer leverbaar zijn, dan wel niet langer leverbaar is voor
de overeengekomen prijs.
13. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens op basis
van welke Opdrachtnemer zijn aanbieding volledig dan wel gedeeltelijk heeft gebaseerd.
Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van
Opdrachtnemer dient te voldoen, juist en volledig zijn. Alle gegevens welke in tekeningen,
afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen, social media
e.d. worden vermeld, binden de Opdrachtnemer niet, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk
schriftelijk anders vermeldt.
14. Ter zake de door Opdrachtnemer verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever
verschuldigde bedragen, leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of
systemen van Opdrachtnemer volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever
tot het leveren van tegenbewijs.

Artikel 5 Diensten
1. Een aanvaarde opdracht leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer verplicht zich opdrachten naar beste inzicht en vermogen, rekening houdende
met de stand der techniek en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uit te voeren. Bij
het uitvoeren van een adviesopdracht verplicht Opdrachtnemer zich om op zorgvuldige wijze
om te gaan met de belangen van Opdrachtgever.
Algemene Webshop Voorwaarden 4
2. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden
voortvloeiende uit adviezen niet de gewenste gevolgen hebben gehad.

Artikel 6 Aanvaarding en bedenktijd
1. Opdrachtgever dient de ontvangen producten direct bij ontvangst te controleren op zichtbare
gebreken. Hieronder het bestelnummer artikel en/of verpakkingsvolume.
2. Niet-Consumenten mogen overeenkomsten tot koop van de Producten (retour zenden) wegens
non-conformiteit, te weten zichtbare afwijkingen met het overeengekomen, binnen 7 dagen na
aflevering ontbinden. Daarna worden Producten geacht conform afspraak te zijn.
3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer binnen 7 dagen na ontvangst op de hoogte te stellen van
non-conformiteit of zichtbare afwijkingen, onder gelijktijdige vermelding van de
orderbevestiging.
4. Consumenten mogen overeenkomst tot de koop van de Producten eenzijdig zonder opgave van
redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst van een Product ontbinden middels het
meegeleverde retourformulier. Opdrachtnemer kan hiervan een schriftelijke bevestiging
vragen. De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat
en verpakking en conform de door de Opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke
instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
herroepingsrecht ligt bij de Consument. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het
terugzenden van het product. Hierbij geldt een uitsluiting van het herroepingsrecht bij speciaal
voor de Opdrachtnemer op maakt gemaakt producten.
5. Consumenten dienen Opdrachtnemer binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te
stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen, onder gelijktijdige vermelding van de
orderbevestiging.
6. Voor de overeenkomst tot de koop van de Producten overeenkomstig de specificaties van
Opdrachtgever, voor verdere verkoop ongeschikt zijn geworden of gebruikt zijn door de
Opdrachtgever, is ontbinding niet mogelijk.
7. Een opdrachtgever mag een Product pas retour zenden na een voorafgaande melding aan
Opdrachtnemer en is verantwoordelijk voor het retourneren van het Product en de daaraan
verbonden kosten. De prijs van het Product zal aan Opdrachtgever geretourneerd worden, als
ook eventuele andere door een Consumenten betaalde bedragen, binnen 30 dagen na de
ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. Alle door Opdrachtnemer geleverde Producten blijven eigendom van Opdrachtnemer tot het
moment van volledige betaling van al hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van,
samenhangende met of voortvloeiende uit, door Opdrachtnemer geleverde Producten, aan
Opdrachtnemer verschuldigd is.
2. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, is het Opdrachtgever toegestaan de
Producten aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale
bedrijfsvoering. Alsdan is Opdrachtgever gehouden de verkregen gelden onverwijld aan
Opdrachtnemer over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de
verkregen vorderingen onverwijld aan Opdrachtnemer over te dragen.
3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de Producten die zich onder Opdrachtgever, dan wel
een derde bevinden, maar aan Opdrachtnemer in eigendom toebehoren, onder zich te nemen,
zodra de reële kans bestaat dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het
voorgaande laat onverlet de overige rechten van Opdrachtnemer, waaronder die tot
schadevergoeding.

Artikel 8 Levering
1. Opgegeven termijnen voor levering door Opdrachtnemer zijn indicatief. Deze zijn nimmer als
fatale termijnen aan te merken. Opdrachtnemer spant zich naar behoren in om de
overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele
overschrijding van een genoemde of opgegeven termijn brengt Opdrachtnemer niet in verzuim.
Opdrachtnemer dient derhalve middels een aangetekend verzonden ingebrekestelling een
redelijke termijn van minimaal 21 dagen geboden te worden om alsnog uitvoering te geven aan
de overeenkomst.
2. Opdrachtnemer is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die, vanwege
buiten zijn macht gelegen omstandigheden, waaronder omstandigheden veroorzaakt door
Opdrachtgever, waaronder het niet tijdig aanleveren van de juiste informatie of data, welke zich
na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.
3. Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden, waaronder bij uitblijvende
levering van Producten van Derden. Bij Consumenten zal levering op afgesproken datum
plaatsvinden.
4. Consumenten zijn tot het moment van levering gerechtigd de overeenkomst eenzijdig
schriftelijk, mondeling of per email te ontbinden indien levering niet binnen dertig
kalenderdagen na de overeengekomen leveringsdatum heeft plaatsgevonden.
5. Als plaats van levering geldt het adres dat door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kenbaar
is gemaakt.
6. De levering van de goederen zal plaatsvinden door derden, het transport geschiedt geheel voor
risico van Opdrachtgever.

Artikel 9 Betaling
1. De administratie van Opdrachtnemer strekt tot volledig bewijs van het gefactureerde.
2. Opdrachtgever geeft goedkeuring voor eventuele facturatie per email.
3. Betaling dient te geschieden op de door partijen overeengekomen wijze, of indien partijen
daarover geen specifieke afspraken hebben gemaakt op in het bestelproces aangegeven wijze.
Bij betaling per bank geldt de dag van creditering als de dag van betaling.
4. Opdrachtgever dient de facturen van Opdrachtnemer te betalen binnen de op de betreffende
factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven,
geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
5. Alle betalingen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden in mindering gebracht op de
eventueel opengevallen kosten en rente en voorts op de oudste nog openstaande facturen van
Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.
6. Enig beroep door Opdrachtgever, niet zijnde Consument, op opschorting, verrekening of aftrek
is niet toegestaan, alsook iedere afwijking van de betalingscondities, behoudens uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
7. Indien Opdrachtgever enige factuur van Opdrachtnemer niet binnen de betalingstermijn
voldoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en derhalve rente verschuldigd, zonder
dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.
8. Indien op de vervaldatum geen (volledige) betaling is ontvangen, is een Consument de rente
verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente over het nog verschuldigde bedrag, welk bedrag
direct opeisbaar is. Een Opdrachtgever niet zijnde Consument, is 1% rente per maand
verschuldigd.
9. Bij uitblijvende betaling zal Opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geven.
Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente
en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Opdrachtnemer geleden
schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de
buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 en
voor niet-Consumenten € 200,00 exclusief BTW. Opdrachtgever is over de incassokosten
eveneens de rente verschuldigd.
10. Indien Opdrachtgever van mening is dat een factuur onjuist is, kan Opdrachtgever zijn
bezwaren uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Opdrachtnemer kenbaar maken.
Na ontvangst van het bezwaar zal Opdrachtnemer een onderzoek instellen. Bij niet of niet
tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel het geïncasseerde bedrag
aangemerkt als juist en door Opdrachtgever aanvaard.
11. Opdrachtnemer is gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor
aflevering van de Producten of enige garantie voor tijdige betaling te verlangen.
12. Indien in de financiële positie van Opdrachtgever na het tot stand komen van de overeenkomst,
doch voor de aflevering der Producten een aanzienlijke verslechtering
optreedt, is Opdrachtnemer gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering
van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

Artikel 10 Beëindiging
1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke
tussenkomst, op te schorten, dan wel met onmiddellijke ingang buitengerechtelijke te
ontbinden en zonder dat Opdrachtnemer hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever,
indien:
- Opdrachtgever failliet is verklaard, dan wel een aanvraag hiervoor is ingediend;
- Voor Opdrachtgever voorlopige of definitieve surseance van betaling is aangevraagd of
verkregen;
- Opdrachtgever het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
- Opdrachtnemer redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Opdrachtgever
om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
- Opdrachtgever (een van) diens verplichtingen niet (volledig) nakomt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is bij haar activiteiten (gedeeltelijk) afhankelijk van de medewerking, diensten
en leveranties van derden, waar Opdrachtnemer weinig of geen invloed op kan uitoefenen.
Opdrachtnemer is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de
overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer of het verbreken ervan, ongeacht of de
schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de overeenkomst met Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt
uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
- de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan
de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend
kunnen worden;
- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
3. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten,
daaronder begrepen iedere vorm van indirecte schade waaronder aanvullende
schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst.
4. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten
indien blijkt dat Opdrachtnemer, of een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde, de
Producten op een ondeugdelijke wijze heeft gehanteerd of aangebracht. De wijze van hanteren
of aanbrengen is onder meer afhankelijk van de ondergrond, de temperatuur, de locatie en de
gehanteerde aanbrengmaterialen. Laat u bij twijfel adviseren door een deskundige.
5. Indien en voor zover Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever tot enige schadevergoeding
verplicht is voor directe schade, dan wel voor een toerekenbare tekortkoming, komt deze schade
slechts voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag van de overeenkomst, dan wel, indien er
meerdere facturen zijn, de betreffende of laatste factuur, te allen tijde met een maximum van €
250,00.
6. Iedere aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat vergoed wordt door de
verzekeraar van Opdrachtnemer.
7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds vereist dat
Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan daarvan,
per aangetekend schrijven bij Opdrachtnemer meldt.
8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van (uitval of
onbereikbaarheid door) overmacht, waaronder door storingen in het internet of bij andere
providers, ziekte, stakingen, uitval van elektriciteit, uitval van hardware, pogingen van derden
uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, een niet-toerekenbare tekortkoming
van ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d. Met overmacht wordt gelijkgesteld: in ernstige
mate bemoeilijkt.
9. Met overmacht worden mede gelijkgesteld alle overige oorzaken die buiten de schuld of
risicosfeer van Opdrachtnemer zijn ontstaan.

Artikel 12 Klachten & Garantie
1. Slechts de garantie van de Producent van de Producten is van toepassing. Opdrachtnemer zal
als service in beginsel fungeren als bemiddelende tussenpartij.
2. Voor Consumenten geldt wat betreft de productgarantie voor productfouten een termijn van 2
jaar, dan wel de termijn die de producent van de Producten biedt. Voor niet-consumenten geldt
een termijn van 6 maanden. De termijn geldt voor niet-geopende en niet-aangebrachte
Producten. Producten dienen direct na opening gebruikt te worden.
3. Opdrachtgever heeft geen enkele garantie op de duurzaamheid van de Producten. De
duurzaamheid is afhankelijk van onder meer afhankelijk van de wijze van aanbrengen, de
weersomstandigheden en het gebruik. Opdrachtgever heeft geen enkel recht op garantie op de
door Opdrachtnemer geleverde Diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen.
4. Klachten en aanspraken op garantie worden slechts in behandeling genomen indien deze
schriftelijk binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat de
betreffende Diensten en/of Producten zijn ontvangen door Opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever dient te allen tijde een ingebrekestelling te versturen bij klachten of aanspraken
op garantie. Een ingebrekestelling dient per aangetekende post verzonden te worden en een zo
gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in
staat is adequaat te reageren en de klacht te onderzoeken.
6. Een ingebrekestelling dient een redelijke termijn van minimaal 21 dagen te bevatten.
7. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie indien de gebreken niet toe te
rekenen zijn aan Opdrachtnemer, dan wel de producent van de Producten.
8. Opdrachtgever zal alle door Opdrachtnemer voor onderzoek van de klacht gewenste
medewerking verlenen, o.a. door Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen ter plaatse een
onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de aard van de klacht, waaronder kwaliteit
en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
9. Opdrachtgever kan nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van de
overeenkomst vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de eventuele overeengekomen
garantieperiode.
10. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer trachten de werkzaamheden alsnog te (laten)
verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar
zinloos is geworden of onmogelijk is. Dit dient door de Opdrachtgever
nadrukkelijk en schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
11. Indien komt vast te staan dat een klacht (grotendeels) ongegrond is, dan komen de kosten
daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de
Opdrachtgever.
12. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer en de door
Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

Artikel 13 Intellectueel eigendomsrecht
1. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Diensten en Producten berusten
uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens leveranciers. De levering van Diensten en/of Producten
strekt nimmer tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
2. Opdrachtnemer is bevoegd de handelsnaam en logo’s van Opdrachtgever zonder nadere
toestemming van Opdrachtgever, te gebruiker voor andere doeleinden, waaronder die van
marketing en die van plaatsing op de website van Opdrachtnemer.

Artikel 14 Persoonsgegevens
1. Het uitvoeren van de overeenkomst brengt verwerking van persoonsgegevens met zich mee.
Door het aangaan van deze overeenkomst geeft Opdrachtgever Opdrachtnemer opdracht om de
verstrekte en noodzakelijke persoonsgegevens te verwerken. Andere verwerkingen zal
Opdrachtnemer alleen uitvoeren in opdracht van Opdrachtgever of als daartoe een wettelijke
verplichting bestaat.
2. Opdrachtgever geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming
persoonsgegevens over Opdrachtgever te verwerken en/of op te slaan in een database ten
behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
3. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de door Opdrachtnemer verwerkte en te
verwerken gegevens schriftelijk of per e-mail bekend maken en/of wijzigen.

Artikel 15 Geschillen
1. De Overeenkomst in samenhang met deze algemene voorwaarden geven volledig weer hetgeen
tussen partijen is overeengekomen en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of
impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als
mondeling.
2. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist Opdrachtnemer.
3. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands
recht.
4. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden bij uitsluiting voorgelegd aan
de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Opdrachtnemer gevestigd is.